Reivest Apartments

pl en de bul ru

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Alicja Błażejczyk i Bartosz Błażejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REINVEST Alicja Błażejczyk i Bartosz Błażejczyk spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 95/153 (71-685 Szczecin), NIP 851-319-63-14.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  1. tradycyjnej korespondencji,
  2. korespondencji elektronicznej na adres email alicja@reinvestapartments.com
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 797 118 793.

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna wyrażona zgoda na ich przetwarzanie.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem (usługi hotelowe).

III. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numeru PESEL, numer paszportu, numer karty płatniczej i jej ważność.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów podatkowych oraz realizacji umowy zawartej z Gościem tj. realizacji usług hotelowych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia przez Gościa w programach lojalnościowych i promocyjnych.

IV. Prawa Użytkownika

 1. Prawo do cofnięcie zgody – dla Gościa w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy łączącej Gościa i Administratora.
 2. Prawo do sprzeciwu i skargi – dla Gościa w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego.
 3. Prawo do dostępu – dla Gościa w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
 4. Prawo do bycia zapomnianym – dla Gościa w każdej chwili przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

V. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Gościa mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w celu realizacji jego obowiązków podatkowych
 2. Udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących z Administratorem dokonywane będzie jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy z Gościem , a także wypełnienia obowiązków podatkowych.
 3. Dane osobowe Gościa nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Gościa przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Dane osobowe Gościa zgromadzone w celu uczestnictwa w programach lojalnościowych i promocyjnych będą przetwarzane w tym celu aż do czasu zgłoszenia przez Gościa sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Dane osobowe Gościa nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa są traktowane jako poufne.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe Gościa przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.